Thunder - Gregg Nischwitz Invitational Tourney 6/19/2008 - mwentzel